Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

 • Sprzedaż odbywa się wysyłkowo za pośrednictwem sieci Internet na terenie UE. Istnieje możliwość odbioru osobistego.
 • Zamówienia można składać za pośrednictwem strony www.odynce.pl
 • Zamówienie musi zawierać poprawny adres oraz numer telefonu kontaktowego. Zaraz po złożeniu zamówienia klient otrzymuje wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  — w momencie odnotowania płatności na koncie (Uwaga! Podczas płatności z konta zagranicznego, wszelkie opłaty bankowe są po stronie kupującego. Nieprzestrzeganie może się wiązać z anulowaniem zamówienia i ze zwrotem otrzymanej kwoty, a nie pełnej wartości produktu, albo wysyłki towaru za pobraniem z uzupełnieniem brakującej kwoty. Przed złożeniem zamówienia z konta zagranicznego kupujący proszony jest o wcześniejszy kontakt ze sklepem).
  – w przypadku płatności za zamówienie poprzez system płatności PayU w momencie autoryzacji transakcji.
 • Zamówienie trafia do realizacji w tym samym dniu, maksymalnie do 48 godzin*, jeżeli towar jest dostępny w magazynie lub możliwy do zamówienia u dostawców. W przypadku braku towaru objętego zamówieniem, klient natychmiast informowany jest o wydłużeniu czasu oczekiwania na realizację i podejmuje decyzję (rezygnacja z brakującego towaru, dłuższy czas oczekiwania lub całkowita rezygnacja z zamówienia. Zwrot kwoty następuje na podany w mailu nr konta.
 • Klient nie może wprowadzać samodzielnie zmian w złożonym zamówieniu. Konieczny jest kontakt ze sklepem.
 • Ceny podane przy produktach są wiążące w momencie złożenia zamówienia.
 • Wszystkie podane ceny są cenami brutto, zawierają podatek VAT.
 • Podstawowym dokumentem potwierdzającym zakup jest paragon. Od dnia 27 marca 2019 wystawiamy również faktury VAT. Taką potrzebę należy zgłaszać w komentarzach do transakcji (wzór w górnym pasku informacyjnym) lub dzwoniąc numer: 730 127 125
 • „Faktura” generująca się automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty jest dokumentem potwierdzający zawarcie transakcji, jednakże nie jest to faktura VAT
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen, przeprowadzania akcji promocyjnych i kończenia ich w dowolnym momencie.
 • W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia (brak towaru, inne przyczyny), firma niezwłocznie poinformuje klienta o tym fakcie, a ewentualna przedpłata zostanie zwrócona na wskazany rachunek bankowy.
 • W przypadku zakupu towaru przez Internet na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, masz prawo do ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAKUPU towaru bez podania jakiejkolwiek przyczyny w okresie do 14 dni, od momentu dostarczenia towaru.
 • Zapłatę za towar zwracamy niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki na wskazany rachunek bankowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi bezpośrednie koszty wysyłki zwracanego towaru do sprzedawcy.
 • W przypadku chęci wymiany towaru konsument pokrywa koszty przesyłki w obie strony – zwracany od klienta do sklepu oraz nowy dostarczany od sklepu do klienta. Wysyłka odbywa się po dostarczeniu towaru do sklepu oraz jego weryfikacji przez pracownika sklepu. Wysyłka wymienionego towaru odbywa się za pobraniem.
 • Warunkowo istnieje możliwość płatności za pobraniem, jeśli sprzedawca ma w danej chwili taką możliwość (ustalane indywidualnie). Koszt przesyłki w takim przypadku ulega zwiększeniu (zależne od wagi, wielkości, wartości)
 • Reklamacje należy składać pisemnie (bezpośrednio na adres e-mail – railman@interia.pl)
 • Reklamacje zostaną rozpatrzone najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
 • Reklamacja powinna zawierać – opis wady oraz zakres żądań.
 • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i braku możliwości usunięcia wady, wymieniamy uszkodzony towar na pełnowartościowy lub zwracamy zapłatę.
  – Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem.
  – Wszelkie należności regulujemy przelewem bankowym.
 • Reklamacja towaru odbywa się na terenie Polski w autoryzowanych serwisach producentów. Reklamacja z innego kraju może wiązać się z dodatkowymi kosztami wysyłki poza granicę Polski.
 • Jeśli reklamowany produkt będzie wolny od wad, to autoryzowany serwis może naliczyć dodatkową opłatę za sprawdzenie towaru.
 • W przypadku zaginięcia towaru firma zwraca dokonaną przedpłatę. Zwrot wpłaconej kwoty poprzedza proces reklamacyjny w firmie transportowej i następuje po otrzymaniu pisemnej odpowiedzi potwierdzającej fakt zaginięcia przesyłki. (Reklamację składamy my) na wniosek zamawiającego.
 • Czas rozpatrzenia reklamacji zależy od przewoźnika wykonującego usługę dostawy towaru.
 • Podstawą reklamacji nie może być różnica w wyglądzie towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanych na naszej stronie www, co może wynikać z innych ustawień monitora klienta.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy klientem i sklepem www.odynce.pl reprezentowanym przez firmę ODYN Tymon Brzozowski
 • Umowa sprzedaży towaru zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • Zgodnie z ustawą „O ochronie danych osobowych”, zobowiązujemy się do ochrony danych osobowych naszych Klientów. Zgodnie z zapisami ustawy Klient ma prawo wglądu w swoje dane, ich poprawiania lub usunięcia z naszej bazy danych. Dane osobowe nigdy nie są udostępniane żadnym osobom lub podmiotom trzecim i służą wyłącznie do prawidłowej realizacji zamówień dokonywanych w naszym sklepie. 
 • Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy jest sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
 • *NIE DOTYCZY WYKRYWACZY METALI – REALIZACJA OD 5 DO 7 DNI ROBOCZYCH, W CZASIE ŚWIĄTECZNYM CZAS TEN MOŻE SIĘ WYDŁUŻYĆ ZE WZGLĘDU NA ZAMKNIĘCIE MAGAZYNU PRODUCENTA
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
 • Zmiana Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
  3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Koszyk